Algemene voorwaarden

Door regelmatig nemen van massage worden heel veel lichamelijke klachten verminderd. Neem jouw periodiek onderhoud!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CaRuRa

Massagepraktijk AAN HUIS/OP LOCATIE
Artikel 1

Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
CaRuRa: Opdrachtnemer oftewel CaRuRa

Massagepraktijk aan huis /op locatie voor het
verlenen van stoelmassages, Wellness

/ lomi lomi massages en shiatsu massages;
Cliënt:
De contractuele wederpartij van CaRuRa, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
die een opdracht door Carura laat uitvoeren;

Opdrachtgever:
De contractuele wederpartij van CaRuRa, niet zijnde een Cliënt.

Opdracht: Het ten gunste van cliënt(en) en Opdrachtgever(s) leveren van (individuele)
massage( diensten) in de vorm van stoelmassages, wellness

/ lomi lomi massage en shiatsu
massage door CaRuRa.
1.2 CaRuRa verleent onder geen enkele omstandigheden erotische of medische massage.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CaRuRa, op alle overeenkomsten
die CaRuRa sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.4 CaRuRa wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Cliënt uitdruk
kelijk van de hand.

Artikel 2
Opdracht (Cliënt)
2.1 Aanvragen voor een opdracht kunnen zowel (telefonisch) mondeling als schriftelijk of per e-mail
worden gedaan.
2.2
Een overeenkomst komt tot stand doordat CaRuRa de aanvraag van Cliënt schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.
2.3 Cliënt dient bij zijn aanvraag te verklaren medisch in staat te zijn de massage te ondergaan. Cliënt
dient CaRuRa bij de aanvraag te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren.
CaRuRa kan bij twijfel hierover Cliënt vragen voor de massage een arts te raadplegen en een
medische verklaring te overleggen waaruit blijkt dat cliënt de massage mag ondergaan. CaRuRa kan
het uitvoeren of voortzetten van een massage weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren.. Indien de weigering binnen 24 uur
voor of tijdens de massage gebeurt, is Cliënt de kosten voor de massage volledig verschuldigd.
2.4. Het lichaam van Cliënt dient schoon te zijn om een massage te kunnen ondergaan. CaRuRa kan
het uitvoeren of voortzetten van een Massage weigeren indien dit naar haar oordeel onvoldoende
het geval is. Indien CaRura op voorgaande grond weigert de massage te verlenen, is Cliënt de kosten
voor de massage volledig verschuldigd.
2.5
Alle door CaRuRa opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
2.6 CaRuRa is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor
zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het
afsluiten der overeenkomst. In dit geval zal Cliënt hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de
hoogte worden gesteld.
2.7 Kosten voor de Opdracht dienen vooraf contant/ giraal
te worden voldaan.
2.8
Indien de cliënt te laat de afspraak komt gaat dit van de eigen behandeltijd van de cliënt af.
2.9 Cliënt kan een afspraak voor een massage tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren of verzetten. Bij
latere annulering dient Cliënt de volledige kosten te betalen.
Artikel 3 Opdracht (Opdrachtgever)
3.1 Een aanbieding voor een Opdracht wordt gedaan middels een schriftelijke offerte.
Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van CaRuRa zijn vrijblijvend, tenzij uitdr
ukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van CaRuRa schriftelijk
dan wel per e-mail bevestigt.
3.3 Als Opdrachtgever aan CaRuRa gegevens verstrekt, mag CaRuRa uitgaan van de juistheid hiervan
en zal zij haar hierop baseren.
3.4 Indien een Opdracht één of meerdere massages aan een Cliënt of persoon bevat, zijn daarop de
artikelen 2.3, 2.4 en 2.9 van toepassing.
3.5 Alle door CaRuRa opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3.6 CaRuRa is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich
onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het
afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever
hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.
3.6 De volgende betalingsregeling is van toepassing: 50% van de totaalprijs dient te worden betaald
bij het verstrekken van de Opdracht. De resterende 50% binnen 14 dagen na het verrichten van de
Opdracht.
3.7
In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende
restitutieregelingen:
Annulering door de Opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van Opdracht kosteloos
geschieden. In dat geval zal CaRuRa de aanbetaling van 50% van de totaalprijs binnen een
week aan Opdrachtgever terugstorten;
Bij annulering tussen drie en zes weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever
verplicht 50% van de overeengekomen totaalprijs te vergoeden;
Bij annulering tussen nul en drie weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever
verplicht 100% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
De volgende artikelen zijn van toepassing op alle met CaRuRa te sluiten overeenkomsten/
opdrachten.
Artikel 4 Opdracht op locatie
4.1 Cliënt/Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een geschikte ruimte voor het uitvoeren van de
Opdracht, tenzij anders overeengekomen. CaRuRa heeft het recht de Opdracht op locatie te
annuleren indien er, naar het oordeel van CaRuRa, geen sprake is van een voldoende hygiënische
situatie, geschikte ruimte ten aanzien van privacy, of geschikte ruimte voor het uitvoeren van de
Opdracht. Wanneer zulks wordt geconstateerd, is Cliënt/Opdrachtgever 100% van de
kosten van de Opdracht verschuldigd.
Artikel 5 Onuitvoerbaarheid van de opdracht door overmacht
5.1
Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze
daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen z
ullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
5.2 CaRuRa heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door
omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het
sluiten derovereenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te
komen.
5.3
Stakingen en werkonderbrekingen, ziekte van (medewerkers van) CaRuRa, weersinvloeden,
diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het
vorige lid bedoeld.
5.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat
deel dat nog niet is nagekomen. Cliënt/Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
Artikel 6 Wijziging van de opdracht
6.1
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start
van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie
naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
6.2
Indien de omvang van de aan CaRuRa verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende
overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is CaRuRa gerechtigd eventueel meerwerk bij
Cliënt/Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Cliënt/Opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid.
6.3
Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en
nieuwe condities toegevoegd
worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
Artikel 7 Beëindiging van de opdracht
7.1
Indien Cliënt/Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met
CaRuRa gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling
of onder curatelenstelling van Cliënt/Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is
CaRuRa gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. CaRuRa is in die gevallen voorts gerechtigd
onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
7.2 Een en ander laat onverlet de overige aan CaRuRa toekomende rechten, waaronder b
egrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
7.3 CaRuRa is het geval van een ontbinding of opschorting als in het eerste lid genoemd nimmer
gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
Artikel 8 rente en incassokosten
8.1. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur al is
gestuurd voordat de CaRuRa de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de
ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft
plaatsgevonden is Opdrachtgever vanaf dat moment van rechtswege in verzuim en treedt de
wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
8.2 Rente bij transacties met Opdrachtgevers:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk
Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
Rente bij transacties met Cliënten:De verschuldigde rente bij
transacties met Cliënten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk
Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
8.3 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met Opdrachtgevers:Wanneer betaling niet binnen de
overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan CaRuRa de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 8.2, met een minimum van € 50,–.. Als de werkelijkgemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijkgemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
Buitengerechtelijke kosten bij transacties met
Cliënten:
Wanneer betaling door een Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden
wordt de Cliënt aan CaRuRa de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de
op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de Cliënt eerst
verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de
gevolgen van het u itblijven van betaling-waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die
in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
wordt vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertiendagen, aanvangende
de dag na aanmaning.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 CaRuRa zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit
te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
9.2 CaRuRa
is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Cliënt/Opdrachtgever die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan CaRuRa toe te rekenen tekortkoming in de
uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door CaRuRa
van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken
opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden
genomen:
9.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, bedrijfsschade, derving van
inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
9.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is CaRuRa nimmer
aansprakelijk.
9.2c De door CaRuRa te vergoeden schade zal gematigd worden, indie
n de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
9.3d De aansprakelijkheid van CaRuRa voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen
tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals CaRuRa voor haar
werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen of tot het bedrag waarvoor CaRuRa
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had
behoren te zijn
.
Artikel 10 Geschillen en Klachten
10.1 Overeenkomsten tussen Cliënt/Opdrachtgever en CaRuRa worden beheerst door het
Nederlands recht.
10.2 Het indienen van een klacht geeft de Cliënt/Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen
geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10.3Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Cliënt/Opdrachtgever
en CaRuRa, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
10.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijke aan de wederpartij kenbaar
maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
10.5 Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de
bevoegde burgerlijk